Oktober 2016
 
De Delftlanden krijgt nieuwe kansen om zich verder te ontwikkelen tot een woonwijk met minder woningen en meer ruimte voor, onder andere, groen en recreatie. Om dit te realiseren is het college van de gemeente Emmen op 25 oktober 2016 akkoord gegaan met de nieuwe structuurvisie Emmen, Delftlanden 2.0. Omdat de economische crisis flink roet in het eten gooide en nieuwbouw achterbleef, heeft het college besloten om de wijk Delftlanden te herontwikkelen. De nieuwe structuurvisie, waarbij ook gebruikt is gemaakt van de visie van de EOP Delftlanden, laat zien hoe de wijk nieuw leven wordt ingeblazen.
 
Van de geplande 1.560 woningen gaat het totaal aantal woningen in Delftlanden terug naar ruim 800. Om dit te bereiken worden hele bouwblokken niet ontwikkeld en maken plaats voor andere mogelijkheden, zoals recreatiedoeleinden, waterberging, sport, bos, groen en agrarisch. In de  nieuwe structuurvisie wordt ook gekozen voor meer flexibiliteit qua bebouwing: meer variatie in  woningtypes, bouwhoogtes, verschijningsvormen en  grotere kavels.
 
 
Inrichting    
Stedenbouwkundig plan vigerend Kaart analyse ruimtelijke structuur vigerend Kaart maximum aantal woningen vigerend
Oorspronkelijk plan
Oorspronkelijk plan
Oorsprokelijk plan
Stedenbouwkundig plan visie 2.0 Kaart analyse ruimtelijke structuur visie 2.0 Kaart maximum aantal woningen visie 2.0
Delftlanden 2.0
Delftlanden 2.0
Delftlanden 2.0
     
Type woningbouw en invulling gebieden
Kaart woningtypes vigerend Kaart bouwlagen en hoofdvorm woningen vigerend Overzicht aantal woningen
Oorspronkelijk plan
Oorspronkelijk plan
Delftlanden 2.0
Kaart woningtypes visie 2.0 Kaart bouwlagen en hoofdvormen visie 2.0 Kaart invulling Delftlanden 2.0
Delftlanden 2.0
Delftlanden 2.0
Delftlanden 2.0
     
Fasering    
Kaart fasering visie 2.0  
 
Delftlanden 2.0
   
     
 
Visiedocument Delftlanden
Juli 2016, opgesteld door EOP
 
De gemeente heeft de EOP gevraagd om onze visie over de Delftlanden te geven. 
Na een aantal gesprekken, een brainstormsessie met bewoners uit de wijk en input
via de facebook van de wijkvereniging,  zijn wij gekomen tot een visie. Deze visie hebben wij 
verwoord in onderstaand document.
 
Het visiedocument is op 07 juli 2016 aan de verantwoordelijk wethouder, de heer J. Otter en
projectleider, A. Schipper, overhandigd. De gemeente heeft aangegeven deze visie mee te
laten spelen in het tot stand komen van een hernieuwde visie over onze wijk. Wij hebben 
aangegeven dat wij, in het verder tot stand brengen van de visie en een uiteindelijk daaruit 
voortvloeiend nieuw bestemmingsplan, een rol van betekenis wensen te spelen.
 
Link naar het visiedocument: 20160706_Visiedocument_Delftlanden